ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คาร์โก้เคมี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๘๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  พลโท นพดล ศรีจันทร์สุข                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16644344971.pdf