ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ( จ้างซ่อมเครื่องอัดจอกชนวนท้าย หมายเลขเครื่อง(S/N) ๕๐๐๓๑๓ ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ( จ้างซ่อมเครื่องอัดจอกชนวนท้าย หมายเลขเครื่อง(S/N) ๕๐๐๓๑๓ ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
จ้างซ่อมเครื่องอัดจอกชนวนท้าย หมายเลขเครื่อง (S/N) ๕๐๐๓๑๓ ฯ และอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจการร่วมค้า IP โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๙,๗๒๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  พลตรี เพ็ญ คำแผง                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16684999581.pdf