ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับปลอกกระสุน จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อเครื่องนับปลอกกระสุน จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               เครื่องนับปลอกกระสุน จำนวน ๑๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลโท สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16765370751.jpg