ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๒ ระบบ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๒๗๔,๖๑๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลโทสุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16769611591.pdf