ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน จำนวน ๑๒ คัน


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน จำนวน ๑๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก(พิเศษ) ไพโรจน์ สุวรรณอักษร                    
ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15644552231.pdf