ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓๐๐ กระบอก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓๐๐ กระบอก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท COLTS MANUFACTURING COMPANY LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก(พิเศษ) ไพโรจน์ สุวรรณอักษร                    
ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15644565451.pdf