ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๗๔ รายการโดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๗๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดาต้าเกท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๙๙,๙๘๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นราคารวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)   พลโท สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์                     
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๗  มีนาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16781826391.pdf