ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือกนั้น
การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.พี.เอ็น. โพรเกรส อินดัสตรี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลตรี มังกร ว่านเครือ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16793863121.jpg
16793863122.jpg