ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


               ตามที่ กองทัพบก ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนินวงศ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลตรี เพ็ญ คำแผง                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16796264301.pdf