ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย ช. และ สาย พธ. (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย ช. และ สาย พธ. (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย ช. และ สาย พธ. (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๖๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๑,๔๓๘.๒๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) เป็นราคารวมค่าภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลโท สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16799004731.pdf