ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน ๘๐ ชุด


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน ๘๐ ชุดโดยวิธีคัดเลือก นั้น
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                     
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15649840201.pdf