ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 10 ชุด


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M๒๒๐ A๒ และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M๗๐ A๒ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
จ้างผลิตแยตเตอรี่กระแสตรงสำหรับอาวุธนำวิถีโทว์ M๒๒๐ A๒ และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M๗๐ A๒ จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15652305201.pdf