ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๙๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มี หนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๙๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๙๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๒๑๔,๓๘๔.- บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลตรี มังกร ว่านเครือ                    
ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16952894911.pdf