ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ สป. เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล (กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ) จำนวน ๑๕๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อ สป. เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล (กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ) จำนวน ๑๕๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก นั้น
สป. เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล (กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ) จำนวน ๑๕๘ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยงามอาภรณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลตรี เพ็ญ คำแผง                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16957083441.pdf