ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 26 EA โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการ จ้างซ่อม ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 26 EA โดยวิธีคัดเลือก นั้น

การจ้างซ่อม ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 26 EA ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัท ไทยเมเจอร์โปรเจค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลตรีมังกร ว่านเครือ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16957908411.jpg
16957908412.jpg