ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา พาราเบลลั่ม ๑๑๕ เกรน (CARTRIDGE, CALIBER ๙ x ๑๙ MM. BALL PARABELLUM ๑๑๕ GRAIN) จำนวน ๑๗,๙๗๒ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา พาราเบลลั่ม ๑๑๕ เกรน (CARTRIDGE, CALIBER ๙ x ๑๙ MM. BALL PARABELLUM ๑๑๕ GRAIN) จำนวน ๑๗,๙๗๒ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
กระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา พาราเบลลั่ม ๑๑๕ เกรน (CARTRIDGE, CALIBER ๙ x ๑๙ MM. BALL PARABELLUM ๑๑๕ GRAIN) จำนวน ๑๗,๙๗๒ นัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท Armscor Global Defense, Inc. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๙๒๑.๖๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลโท สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16958135761.pdf