ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑ , เอ ๓ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑ , เอ ๓ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

๑. ๒๕๓๐-๐๐-๐๔๐-๐๘๕๘ TORSION BAR , SUSPENS , RIGHT , CLOCKWISE จำนวน ๒๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๒. ๒๕๓๐-๐๐-๐๔๐-๐๘๕๙ TORSION BAR , SUSPENS , LEFT ,COUNTER CLOCKWISE จำนวน ๒๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๓. ๒๙๑๐-๐๐-๒๐๓-๓๓๒๒ FILTER , ELEMENT , FLUID PRESSURE FLAME HEATER ( WITH SPRING ) จำนวน ๕ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๔. ๒๘๑๕-๐๐-๘๐๘-๒๔๒๑ FILTER , FLUID , PRESSURE ELEMENT WATER SEPARATOR จำนวน ๑๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๕. ๖๑๑๐-๐๑-๒๕๙-๐๒๖๗ REGULATOR , VOLTAGE จำนวน ๒๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๖. ๒๙๒๐-๐๐-๔๔๑-๘๑๓๗ GENERATOR , ENGINE ACCESSORY จำนวน ๑ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๗. ๕๙๙๕-๐๐-๖๗๔-๘๗๓๘ LEAD , ELECTRICAL จำนวน ๒ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๘. ๒๙๒๐-๐๐-๔๘๗-๙๔๖๑ RELAY SOLENOID , ENGINE STARTER ELECTRICAL LOW VOLTAGE จำนวน ๑๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร ขาเข้า ซึ่งทางราชการ จะดำเนินการขอยกเว้นให้

๙. ๔๑๔๐-๐๐-๐๑๖-๒๖๑๕ .FAN , CENTRIFUGAL จำนวน ๓๑ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๗,๒๖๒.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

๑๐. ๒๙๑๐-๐๑-๐๓๗-๔๙๘๔ NOZZLE ASSEMBLY , FUEL INJECTOR จำนวน ๒๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๗,๑๒๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

๑๔. ๕๓๖๕-๐๐-๗๗๒-๐๕๕๓ . SPACER , SLEEV จำนวน ๑๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๗๓๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการ จะดำเนินการขอยกเว้นให้

๑๕. ๖๖๘๕-๐๐-๙๓๖-๒๑๓๘ GAGE , TEMPERATURE จำนวน ๑๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้
๑๖. ๒๙๑๐-๐๐-๔๑๐-๑๙๖๔ PARTS KIT , FLUID PRESSURE PRIMARY FUEL FILTER PACKING , PREFORMED (๑) ELEMENT (๑) GASKET (๑) GASKET (๑) WASHER , FLAT (๑) จำนวน ๑๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๘๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

๑๗. ๒๙๑๐-๐๐-๘๐๑-๑๑๕๒ PARTS KIT : FUEL WATER SEPARATOR COMPOSED OF PACKING, PREFORMED (๑) ELEMENT , FILTER (๒) จำนวน ๑๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้


ประกาศ ณ วันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลตรีนพรัตน์ นาคจันทึก                    
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก รักษาราชการแทน เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.สรสริน  แสงสุชล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16992554291.pdf