ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต/ประกอบ รยบ.ขนาดเบา 4x4 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างจ้างผลิต/ประกอบ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
จ้างผลิต/ประกอบ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๕,๕๕๖,๔๙๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนและวัตถุดิบทั้งปวงที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้ในกระบวนการผลิต/ประกอบ ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้


ประกาศ ณ วันที่ ๔  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๔  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15675631341.pdf