ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐.-บาท ( ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )
เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๔  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                     
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๔  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15675692831.pdf