ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑๖๐ EA โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) โดยวิธี คัดเลือก นั้น
ชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑๖๐ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชัยเสรี เม็ททอลแอนด์รับเบอร์ (ส่งออก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๖  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อบังอร  สุขเข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๖  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15677370391.pdf