ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด กับยางนอกรถยนต์ใหม่ (ขนาด ๗.๕๐ – ๑๖ ดอกยางไม่กำหนดทิศทาง ๘ ชั้นผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ การแลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด จำนวน ๘ รายการ กับ ยางนอกรถยนต์ใหม่ (ขนาด ๗.๕๐ – ๑๖ ดอกยางไม่กำหนดทิศทาง ๘ ชั้นผ้าใบ) จำนวน ๔๑ เส้น นั้น
การแลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด จำนวน ๘ รายการ รวม ๗,๓๘๔ เส้น มูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๔๕๐.-บาท กับ ยางนอกรถยนต์ใหม่ (ขนาด ๗.๕๐ – ๑๖ ดอกยางไม่กำหนดทิศทาง ๘ ชั้นผ้าใบ) จำนวน ๔๑ เส้น ราคาเส้นละ ๓,๕๕๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๕๕๐.-บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล เอ็ม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๕๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ                    
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) ทำการแทน ผู้บัญชาการทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางศิริรัตน์  ขำศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๙  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15680027411.pdf