ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน 870 รวม 44 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


  ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ รวม ๔๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
ชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ จำนวน ๔๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์(ธนบุรี) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๖๔,๐๔๐.๐๐ บาท (แปดล้านหกหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคารวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง แต่ไม่รวมค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางเกษมณี  เกิดยินดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15687948191.pdf