ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน แบบ OPEN END โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน แบบ OPEN END โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฉะเชิงเทรา ยนตรการ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอากรอื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15688839461.pdf