ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ และอื่นๆ ) รวม ๙๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อสป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ และอื่นๆ ) รวม ๙๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ และอื่นๆ จำนวน ๙๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ทีแอล อีควิปเม้นท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๔๔,๘๓๔.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว สำหรับรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15692219651.pdf