ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.พยาบาล 4x4 แบบ 51 (4 เปล) และชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาดเบา 4x4 แบบต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.พยาบาล ๔x๔ แบบ ๕๑ (๔ เปล) และชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ชิ้นส่วนซ่อม รยบ.พยาบาล ๔x๔ แบบ ๕๑ (๔ เปล) และชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๑๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15693141661.pdf