ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อสป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
สป.สิ้นเปลือง จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15693153901.pdf