ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อสป. สำหรับซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นันทเทรด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) เป็นราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว สำหรับรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15694030091.pdf