ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาุวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ (MAG ๕๘) จำนวน ๒๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด ( ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๙๐,๐๐๐.-บาท ( สิบแปดล้านเก้าแสน เก้าหมื่นบาทถ้วน ) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางเกษมณี  เกิดยินดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15770834191.pdf