ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาุวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างผลิตชุดติดตั้ง ปก.๓๘ (MAG ๕๘) สำหรับ รสพ. M ๑๑๓ จำนวน ๑๓๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างผลิตชุดติดตั้ง ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) สำหรับ รสพ. M๑๑๓ จำนวน ๑๓๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ชุดติดตั้ง ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) สำหรับ รสพ. M ๑๑๓ จำนวน ๑๓๘ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ราคาที่เสนอนี้รวมค่าขนส่งไปที่ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดสระบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15772466821.pdf