ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาุวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานสนับสนุนงานผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( กระดาษถ่ายเอกสารขนาด ๘๐ แกรม ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของ
เครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหานครธน
ภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15773502891.pdf