ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง จำนวน ๓๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหกรณ์การสื่อสารแห่งประเทศไทยจำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๓,๖๖๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15795170201.pdf