ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเตาอบคืน หมายเลข 538 และเครื่องอื่นๆ รวม 6 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมเตาอบคืน หมายเลข 538 และเครื่องอื่นๆ รวม 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,057,000.-บาท ( สองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15796606751.pdf