ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M๒๒๐ A๒ และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M๗๐ A๒ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑๕ ชุด


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M๒๒๐ A๒ และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M๗๐ A๒ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M๒๒๐ A๒ และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M๗๐ A๒ จำนวน ๑๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางศิริรัตน์  ขำศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15801817991.pdf