ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหา สป. ในการรับ - ส่ง ( แปรงทาสีชนิดแบน และอื่น ๆ) รวม ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหา สป. ในการรับ - ส่ง ( แปรงทาสีชนิดแบน และอื่น ๆ) รวม ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แปรงทาสีชนิดแบนฯ และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๘๘๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางเกษมณี  เกิดยินดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15803835031.pdf