ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ ขนาด จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ ขนาด รวม ๒,๐๐๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ ขนาด จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พล.ต.อภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15804402271.pdf