ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน จำนวน ๑๘๓ รายการ


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๘๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน จำนวน ๑๘๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๖๑,๔๕๘.๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พล.ต.อภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15804418241.pdf