ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เคมีภัณฑ์สนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( น้ำยาล้างชิ้นงานโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
3 ซื้อเครื่องมือ ยก- ขน ขนาด ๓๐ ตัน (ขนาดพื้นที่๑๓ x ๓๐ เมตร) สำหรับงานซ่อมบำรุงปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
4 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ ขนาด จำนวน ๑,๐๐๐ เส้น    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
5 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้อง TELESCOPE PANORAMIC (M๑๓๗) จำนวน ๑๑ กล้อง จำนวน ๑๗ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๔ รายการ    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
7 ยกเลิก    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง จำนวน ๗๗ รายการ    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก จำนวน ๔๙๓,๐๕๕ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑๒ ชนิดรถ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๒๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) (ขนาด ๑๔.๐๐ - ๒๐) จำนวน ๘๔ เส้น    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องเปลี่ยนความเร็ว รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง จำนวน ๕๕ รายการ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ยกรถแบบสองเสา ชนิดคานบน จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
17 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ คัน จำนวน ๕๙ รายการ    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นทรายและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
19 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ เครื่อง และ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔ เครื่อง จำนวน ๘๙๔ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
20 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ เอ็มบี ๒๐๒๘ เอ มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน จำนวน ๑๘๓ รายการ     ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
21 ประกาศกองทัพบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อม สป.สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
22 ประกาศกองทัพบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด .๒๒ เอพี .๗๔ เจเกอร์ (น้ำยาล้างชิ้นงานโลหะ และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม ขนาด ๒.๖ มม. และอื่นๆ) รวม ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม ขนาด ๒.๖ มม. และอื่นๆ) รวม ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด .๒๒ เอพี .๗๔ เจเกอร์ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
27 ชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน จำนวน ๙๔๖ รายการ     ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
29 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง จำนวน ๑๐๖ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
30 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๘๒๕ (ติด ปรส.) จำนวน ๕ คัน รวม ๓๗๙ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด ๑๐.๐๐ - ๒๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗๑ รายการ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๔๖๔,๔๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของยานพาหนะหุ้นเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
38 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน ๒๐ เครื่อง    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
39 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วิธีจัดซื้อยางใน, O – RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ รายการ    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการวัดค่าฮาร์โมนิคสะท้อน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง (เพื่อใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๘๒๕ (ติด ปรส.)) จำนวน ๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
45 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม.GHN-๔๕ A๑ จำนวน ๓ กระบอก จำนวน ๓๐๓ รายการ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ (๘๖๑ หม้อ) กับแบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๒ รายการ (๔๘ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด จำนวน ๑๑ รายการ (๔,๔๖๗ เส้น) กับยางนอกรถยนต์ใหม่ ขนาด ๗.๕๐ - ๑๖ จำนวน ๒๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๗.๐๐ - ๑๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา