ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๖๐๘ กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน สำหรับลากจูง ปตอ. ขนาด ๓๕ มม.     ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน สำหรับลากจูง ปตอ. ขนาด ๓๕ มม.     ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๔ คัน    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๑๐๗ รายการ    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศ หมายเลขทะเบียน CFCI MT๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเปลี่ยนความเร็ว (TRANSMISSION) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน ๓๐ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
12 ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อม เครื่องเพิ่มเพลาขับ (TRANSFER) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน ๓๐ (สามสิบ) EA โดยวิธีคัดเลือก     ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อม ปั๊มสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (INJECTION PUMP) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน ๓๐ (สามสิบ) EA โดยวิธีคัดเลือก    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( WASHER , CRUSHED และอื่นๆ ) รวม ๕๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ยี่ห้อ KrAZ แผนงานที่ ๑ จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อม สป.สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป (สป.สาย สพ.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
19 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างรายการจ้างการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธและวัตถุระเบิด (GT200) จำนวน ๔๓๗ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม.เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (HANDLE ASSEMBLY, CHARGING และอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๓๖ รายการ    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม.เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-45 A1 จำนวน ๑๔๖ รายการ     ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของกล้องเล็ง เอ็ม ๕๓, เอ็ม ๕๓ เอ ๑ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒, เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๕ กล้อง รวม ๔๗ รายการ    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๑๒ กล้อง รวม ๑๗ รายการ     ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๒ เอ ๗ เอช, เอ ๗ ซี จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๒๖ รายการ     ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันและไขข้นที่ใช้ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป. (บาร์โค๊ด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุรายการซ่อม ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม.เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( กรดกำมะถัน และอื่นๆ ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( จาระบีสำหรับเคลือบชิ้นส่วนโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (หลอดฟูลออเรสเซนซ์ขั้วคู่ ขนาด ๓๖ วัตต์ฯ และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ , เอ ๔ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD ๑๑ สำหรับทำเครื่องมือฯ และอื่นๆ) รวม ๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาลำกล้อง ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว แบบเปลี่ยนลำกล้องเร็ว Quick Change Barrel (QCB) (เหล็กกล้า ขนาด ๑ มิลลิเมตรฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M๑๖ จำ นวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความ สะดวก (ตะปูเหล็กหัวกลมแบนขนาด ๑ นิ้ว และอื่น ๆ ) รวม ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีและติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติการผลิตและควบคุมการผลิต (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กราไฟท์และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ลูกโดดชนิดยาง ขนาด ๑๒ เกจ จำนวน ๒๐,๗๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล