ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป. (บาร์โค๊ด) (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำหลักฐานสถิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (จ้างซ่อม เครื่องกัด หมายเลข ๑๑๓ และ เครื่องเจียระไน หมายเลข ๓๕๔ ) รวม ๒ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง (Harddisk ๔ TB (สำหรับเครื่องบันทึกภาพ) (ST๔๐๐๐)) จำนวน ๑ รายการ (๓๐ EA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการบริการความรู้และเผยแพร่วิทยาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องสกัดดินส่งกระสุนและวัสดุสายวิทยาศาสตร์ สำหรับการบริการความรู้และเผยแพร่วิทยาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ สำหรับกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหน่วยทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหน่วยทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชิ้นส่วนซ่อมของชิ้นส่วนซ่อมของรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖ x ๖ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย ช. และ สาย พธ. (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง (GIGABIT POE SWITCH ๑๖ Port (GS-PoE ๑๖)) จำนวน ๑ รายการ (๕๐ EA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
18 ซื้อวัสดุการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลังและการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน 59 รายการ    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๑A , ๕๑B จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. พยาบาล 4 x 4 แบบ 51 (4 เปล) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ท.ขจรยศ  ศรีภักดี
21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
22 จ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (จ้างทำสีและทำตัวอักษร ของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร ยี่ห้อ Glock และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ    ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
23 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว (8.6 x 70 มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา (300 เกรน) (CARTRIDGE, CALIBER .338 ฺBALL (300 Grain)) จำนวน 10,000 นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๖๒ แกลลอน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (แฟ้มเสนอหนังสือ และอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมอาคาร (สีน้ำอะคิลิค และอื่นๆ) รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. (เฟืองกัดคมกระบี่ด้านซ้ายและเฟืองอื่นๆ) รวม ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๗๔ รายการโดยวิธีคัดเลือก    ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน TATA จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง (GIGABIT POE SWITCH ๔ Port (GS-PoE ๔)) จำนวน ๑ รายการ (๑๐๐ EA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. TAVOR TAR ๒๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับปลอกกระสุน จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (หลอดไฟ LED และอื่นๆ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-๔๕ A๑ จำนวน ๑๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ (สว่านไฟฟ้าโรตารี่ฯ และอื่นๆ) รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดทวิประสงค์ (CARTRIDGE, ๘๔ MM., HIGH EXPLOSIVE DUAL PURPOSE HEDP) จำนวน ๕๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อปะทุไฟฟ้า M6 (CAP, BLASTING , ELECTRIC : M6) จำนวน ๓๔,๓๙๑ ดอก โดยวิธีคัดเลือก    ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ( เครื่องอัดจอกชนวนท้าย และอื่นๆ ) รวม ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ( จ้างซ่อมเครื่องอัดจอกชนวนท้าย หมายเลขเครื่อง(S/N) ๕๐๐๓๑๓ ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน M๘๑๖ มีกว้าน จำนวน ๕ คัน    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๕ เครื่อง จำนวน ๔๒๘ รายการ    ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] หน้าถัดไป>>