ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการวัดค่าฮาร์โมนิคสะท้อน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง (เพื่อใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๘๒๕ (ติด ปรส.)) จำนวน ๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
456 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม.GHN-๔๕ A๑ จำนวน ๓ กระบอก จำนวน ๓๐๓ รายการ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ (๘๖๑ หม้อ) กับแบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๒ รายการ (๔๘ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด จำนวน ๑๑ รายการ (๔,๔๖๗ เส้น) กับยางนอกรถยนต์ใหม่ ขนาด ๗.๕๐ - ๑๖ จำนวน ๒๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๗.๐๐ - ๑๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ รายการ    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากเพชรบดลิ้น และอื่น ๆ จำนวน ๔๒ รายการ (ที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์ จำนวน ๓๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
468 จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน M.๑๐๘๙ (FMTV) จำนวน ๑๙ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
469 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๘ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ เอ็ม ๔๘ เอ ๕, โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ เอ็ม ๔๘ เอ ๕, โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม ๙ พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ (วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืนแบบ M๙ และอื่นๆ) รวม ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
473 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์และอื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๕๙ รายกา    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ x ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน ๗,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
477 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC ๖๐ TH๓ พร้อมติดตั้งลาดสะพาน จำนวน ๑๐ คัน    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ยุทธวิธีกลาง ชนิดกู้ซ่อม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างหน้าคอนแทก และอื่น ๆ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
480 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทรายน้ำ และอื่น ๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
485 ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดหลอดไฟแนวนอน ขนาด ๘๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง     ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก และอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
493 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) รายการ WZ๕๓๔.๑๒.๐๗ TIRE จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๒๕๔ หม้อ     ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
499 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ ๕๖ จำนวน ๖ กระบอก จำนวน ๕๙ รายการ    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา