ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยกขน จำนวน ๑๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากเรโนล์ (RENAULT) KERAX 400.34 6X4 HD จำนวน ๔ คัน     ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
554 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน ยี่ห้อ KE (1989) จำนวน ๔ คัน     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
555 ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปรนนิบัติบำรุงป้อมปืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ และ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๑ ชุด    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
556 ประกาศผู้ชนะ การจ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) รุ่น ๓๓๐.๒๖ 6x4 TD จำนวน ๒ คัน    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
557 ประกาศผู้ชนะ การจ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๔๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ ๒๖๒๘ S จำนวน ๒ คัน    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
558 ประกาศผู้ชนะ การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน แบบ HINO จำนวน ๔ คัน     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิฯ และเครื่องอื่นๆ รวม ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
560 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM แบบ 100232 จำนวน ๘ คัน    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
561 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ TTP จำนวน ๔ คัน     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
562 ประกาศผู้ชนะ การจ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นทำความสะอาดด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพ่นสีแรงอัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๒ รายการ     ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ ( ชุดอุปกรณ์ดูดกลิ่นและควันสำหรับงานฉีดพลาสติก และอื่นๆ ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดเทียน, เครื่องอบปูนไฟฟ้า และเครื่องหลอมโลหะไฟฟ้า รวม 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสอบค่าความแข็งของโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติการผลิตและการควบคุมการผลิต (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมเครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ ๖๙-๑ (RPG ๗) (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมเครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ ๖๙-๑ (RPG ๗) (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ปรับตั้งความสมดุลของล้อสำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแม่แรงยกชุดเฟืองทดกำลังสำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถอดยางชนิดไฮดรอลิก จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
575 ประการผู้ชนะซื้อวัสดุการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง และ ดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๒๘ รายการ     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรับปรุงกระบวนการสกรีนลวดลายกระบี่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นทราย หมายเลข 920 และเครื่องอื่นๆ รวม 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยและอื่นๆ รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ     ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาด ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ     ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U๑๑๐๐ L/๒๙ (๔x๔) จำนวน ๓๘ คัน รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด ๑๖.๕ - ๑๙.๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ - ๑๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง ปกค. ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม๑๑๓ เอ ๒ รวม ๑๒ เครื่อง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องห้องพ่น - อบสี หมายเลขเครื่องจักร ๒ ? ๑๘๗ เครื่องหมายการค้า POLIN รุ่น LD๑๖/๕/๖/๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ ? ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน M๓๕ A๒ ให้เป็นแบบ M๓๕ A๒I รวม ๑๙ คัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา