ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลัก และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( เหล็กกล้าทำเครื่องมือผสมธาตุถ่านฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๗๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๘ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
106 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน จำนวน ๑๘๓ รายการ    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
107 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ ขนาด จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น     ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการจัดหา สป. อำนวยความสะดวก ( ถุงมือด้ายถัก และอื่น ๆ ) รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหา สป. ในการรับ - ส่ง ( แปรงทาสีชนิดแบน และอื่น ๆ) รวม ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
110 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๖๐ รายการ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี. ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๕๐ กระบอก รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
112 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๗ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๔ รายการ     ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ๑, เอ๒ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M๒๒๐ A๒ และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M๗๐ A๒ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑๕ ชุด     ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
116 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน 85 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการทำสถิติและควบคุมการผลิต ( กระดาษ พิมพ์และเขียน และอื่นๆ ) รวม ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเตาอบคืน หมายเลข 538 และเครื่องอื่นๆ รวม 6 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
119 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
120 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. TAVOR TAR๒๑ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
121 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๔.๐๐ – ๒๐) จำนวน ๘๔ เส้น     ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
122 ซื้อยางในรถยนต์ และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๒ รายการ     ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
123 วัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB ๒๐๒๘ มีกว้าน จำนวน ๑๒ รายการ    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
124 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓ ขนาด รวม ๒,๐๐๐ เส้น จำนวน ๓๔ รายการ    ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานสนับสนุนงานซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี .๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๕๐ กระบอก (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี .๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๕๐ กระบอก (กรดกำมะถันและอื่นๆ ) รวม ๗ รายการ วงเงิน ๗๓,๔๖๓.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน ๕๐๐ เล่ม (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบและอื่นๆ ) รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป.คงคลัง ตามโครงการพัฒนา ระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป. คงคลัง (บาร์โค๊ด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-๔๕ A ๑ จำนวน ๑๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน ๕๐๐ เล่ม (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบและอื่นๆ ) รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรม ดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก (แปรงกาบมะพร้าวและอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานสนับสนุนงานผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( กระดาษถ่ายเอกสารขนาด ๘๐ แกรม ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างผลิตชุดติดตั้ง ปก.๓๘ (MAG ๕๘) สำหรับ รสพ. M ๑๑๓ จำนวน ๑๓๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 1) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร และขนาด ๑๑ มิลลิเมตร จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา จำนวน ๓,๕๔๗,๐๐๒ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข