ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม.เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-45 A1 จำนวน ๑๔๖ รายการ     ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของกล้องเล็ง เอ็ม ๕๓, เอ็ม ๕๓ เอ ๑ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒, เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๕ กล้อง รวม ๔๗ รายการ    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๑๒ กล้อง รวม ๑๗ รายการ     ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๒ เอ ๗ เอช, เอ ๗ ซี จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๒๖ รายการ     ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันและไขข้นที่ใช้ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป. (บาร์โค๊ด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุรายการซ่อม ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม.เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( กรดกำมะถัน และอื่นๆ ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( จาระบีสำหรับเคลือบชิ้นส่วนโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (หลอดฟูลออเรสเซนซ์ขั้วคู่ ขนาด ๓๖ วัตต์ฯ และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ , เอ ๔ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD ๑๑ สำหรับทำเครื่องมือฯ และอื่นๆ) รวม ๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาลำกล้อง ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว แบบเปลี่ยนลำกล้องเร็ว Quick Change Barrel (QCB) (เหล็กกล้า ขนาด ๑ มิลลิเมตรฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M๑๖ จำ นวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความ สะดวก (ตะปูเหล็กหัวกลมแบนขนาด ๑ นิ้ว และอื่น ๆ ) รวม ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีและติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติการผลิตและควบคุมการผลิต (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กราไฟท์และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ลูกโดดชนิดยาง ขนาด ๑๒ เกจ จำนวน ๒๐,๗๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องส่งแห จำนวน ๕๕๒ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ และ น้ำมันเครื่องฯ ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
286 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔๒ (สี่สิบสอง) EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔๐ (สี่สิบ) EA    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการตรวจสอบเครื่องตรวจสอบสารเสพติด อาวุธและวัตถุระเบิด (GT200)    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ,เครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อมไฟฟ้า และอื่นๆ) รวม ๑๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๑)     ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน ๑๘ เครื่อง    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 3828A (6X6) มีอุปกรณ์ช่วยยกขนสำหรับบรรทุกกระสุน จำนวน ๖ คัน    ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสายการเชื่อมฝักกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (แฟ้มเสนอหนังสือและอื่นๆ) รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ผลิตภาพลวดลายบนฟิล์ม พร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายสกรีนฯ และเครื่องกัด หมายเลข ๓๐๒ รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
299 ประกาศผู้ชนะการเแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ โดยวิธรสอบราคา    ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา ( กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี