ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
301 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ หมายเลขทะเบียน 8738 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน รุ่น STI ๕๔-๑๐.๕ UE พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๘ คัน    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
303 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๘ คัน รวม ๑๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนไฟฟ้า ขนาด .๕๐ นิ้ว (water cannon) (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร ชนิดควันขาวไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ (CARTRIDGE ๘๑ mm. SMK-TTC) จำนวน ๒,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๕ ขนาด รวม ๗๑๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการผลิตกระสุนไฟฟ้าขนาด .๕๐ นิ้ว (water cannon) (สควิป ไฟฟ้า (ELECTRIC SQUIB) และอื่นๆ) รวม ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC และวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ , เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( Quick Exhaust ๑๔ (วาล์วลม) และอื่นๆ) รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
310 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ,เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Inkjetฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
311 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔๗ รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
312 ซื้อวัสดุสำหรับบันทึกและรายงานผลผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๒ รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V - 150 โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔๗ รายการ    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
317 จัดซื้อวัสดุสำหรับบันทึกและรายงานผลผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๒ รายการ    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน ๑๘ เครื่อง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V - ๑๕๐ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
321 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เรื่องซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ รวม ๕๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ จรวดหลายลำกล้อง ขนาด ๑๒๒ มม. SR๔ จำนวน ๑๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ขนาด ๔๐ มม. L๗๐ (LVS) จำนวน ๑๐๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ลัง โดยวิธีคัดเลือก    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ , เอ ๔ จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๕๘ ลัง โดยวิธีคัดเลือก    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
331 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๑๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ท.ขจรยศ  ศรีภักดี
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม รถพ่วงบรรทุกน้ำ ขนาด ๑ ๑-๒ ตัน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงโรงงาน ขนาด ๖ ตัน M๗๕๐ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
335 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นและไขข้นต่าง ๆ     ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) (สกรูหัวกลมผ่าร่องเกลียวไม่ตลอด ขนาด ๑/๒" - ๑๒G แบบมีรูที่ปลายด้านเกลียว) จำนวน ๘๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลาง เรโนลต์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6X4 จำนวน 6 คัน    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-๔๖๑๗๐ E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๑,๔๐๓ กระป๋อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถหัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๖๐ ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน สำหรับรถลากจูง ปตอ. ขนาด ๓๕ มม. จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนงานบูรณาการปรับการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย ของ ศสร., รร.กสร.ศสร. และส่วนการฝึกศึกษา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
345 ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
346 ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑/๔ ตัน จำนวน ๘ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ครบนัด (Cartridge, ๖๐ mm. HE) จำนวน ๒,๕๔๑ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด .๓๘๐ นิ้ว (๙ x ๒๓ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา ออโต้เมติก สั้น (CARTRIDGE, CALIBER .๓๘ BALL AUTO SHORT) จำนวน ๒๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา M๘๕๕ (CARTRIDGE, CALIBER ๕.๕๖ MM. BALL M๘๕๕) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด .๓๕๗ นิ้ว (๙ x ๓๓ มิลลิเมตร) แม็คนั่ม ๑๕๘ เกรน (CARTRIDGE, CALIBER .357 MAXNUM 158 GRAIN) จำนวน ๒๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์