ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
301 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
302 ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตั้งศูนย์ล้อ เครื่องหมายการค้า BEISSBARTH รุ่น ML - 5000 TECH หมายเลขเครื่อง ๕-/๐๓๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( Ethyl Alcohol ) จำนวน ๒๐ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C 5/6 และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ แบบที่ ๑ จำ นวน ๑๗๐ ลัง โดยวิธีคั ดเลือก    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้ากระดาษ จำนวน ๓,๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-๔๕ A๑ จำนวน ๓๗ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๒,๗๓๒ กก. โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๒๐๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๘๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ M ๒๐๐ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ นัด (หีบไม้บรรจุกระสุนชนิดรัดลวดฯ และอื่นๆ) รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถเกราะ V-150 จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ แบบที่ ๑ จำนวน ๑๓,๕๐๐ แท่ง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุงยานยนต์สายสรรพาวุธแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด ๕ ตัน (A-FRAME) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบไฟฟ้าและอื่นๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
320 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ แบบ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๒๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๔๖ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อมระบบไฟฟ้า รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๑B จำนวน ๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๓ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ จำนวน ๑๗ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๔ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องทดสอบความต่อต้านพลังงานทำลาย (Plunger Test) จำนวน ๑ เครื่อง    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางนอก ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น และยางใน ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น จำนวน ๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม (สป. สาย ยย.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับช่วยผลิต ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๐๒ จำนวน ๒๑๗ นัด และ ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๕๑ จำนวน ๒๑๗ นัด (ท่อเหล็กเส้นกลม และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) จำ นวน ๓ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น 2628A (6X6) จำนวน ๓ คัน    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ รวม ๗๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบและอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำ นักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล.ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ M ๒๐๐ จำ นวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสำ หรับเครื่องพิมพ์ แบบ Inkjetฯ และอื่นๆ) รวม ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหาร ชนิดมีลวดลาย จำ นวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( FILTER AIR ๒๔๑๒๒ CARDBOARD ฯ และขดลวดทำ ความร้อน) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
344 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๒๕๙ คัน    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด ๑๒.๗ x ๑๐๘ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิงพร้อมข้อต่อสายกระสุน จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (ดอกแส้ทำความสะอาดรังเพลิง และอื่นๆ) รวม ๗๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M ๒๐๓ รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD 11 สำหรับทำเครื่องมือฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( แว่นตาป้องกันเศษโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC (SVUS00 - 59 -2832B QUICK EXHAUST 1/4 (วาล์วลม) และอื่นๆ รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา