ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง ของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-๔๖๑๗๐ E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
352 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (เทปใช้ในงานไฟฟ้า และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
353 ประการศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หัวลากสแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๓๙ ถัง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
355 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เคมีภัณฑ์และวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ (ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วฯ และอื่นๆ) รวม ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
357 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) รุ่น G330.26 6x4 TD. จำนวน ๗ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ตระกูล KrAZ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า MB3850 AS จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑ / ๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.ขจรยศ  ศรีภักดี
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำนายอายุวัตถุระเบิดประเภทดินส่งกระสุน (TAM III) หมายเลข ๒๗๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์บล็อกลมถอดล้อ ยานเกราะล้อยาง BTR-๓ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก - ยางใน ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อม สป. สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
373 ประกาศกองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา ๑๒๔ เกรน พารา (CARTRIDGE, CALIBER ๙ MM. BALL ๑๒๔ GRAIN PARA) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 3828A (6X6) มีอุปกรณ์ช่วยยกขนสำหรับบรรทุกกระสุน จำนวน ๖ คัน    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
375 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๓/๔ ตัน จำนวน ๒๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
376 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ ELB 25 ENG (COMETTO) พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๔ คัน     ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
377 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๒๐ คัน    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
378 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ TGI พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๖ คัน    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
379 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ KE พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๑๐ คัน    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
380 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เรื่อง ซื้อกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดทวิประสงค์ (CARTRIDGE, 84 MM., HIGH EXPLOSIVE DUAL PURPOSE HEDP) จำนวน ๕๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M๑๐๘๘ (FMTV) จำนวน ๖ คัน    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
382 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ จำนวน ๓๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างซ่อม ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๒๖ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อม PUMP FUEL METERING ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 13 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
388 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องยนต์ รถถังเบา ๒๑ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-๑๕๐ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรอกยกน้ำหนักรางเดี่ยวใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๐ ตัน หมายเลขเครื่องจักร CFCI 261 จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
392 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2628A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
393 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมแผงสวิทซ์เกียร์ หมายเลข ๔ (SWGR ๔) จำนวน ๑ ระบบ     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
394 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมชุดผ้าเบรกรถสายพานลำเลียงพล ๓๐ T-85 จำนวน ๑๐๐ ชุด    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
396 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์แผ่นคลัตช์รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ T-85 จำนวน ๔๐ ชุด    ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6X4 จำนวน ๔ คัน    ๗ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา (๓๐๐ เกรน) (CARTRIDGE, CALIBER .๓๓๘ ฺBALL (๓๐๐ Grain)) จำนวน ๑๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๒๐ มม. M๑๖๓ A๑ (อัตตาจร) รายการ ๖๑๔๐-๐๐-๘๖๒-๒๙๗๙ BATTERY, STORAGE จำนวน ๔๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
400 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M1080 (LMTV) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา