ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๘๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ M ๒๐๐ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ นัด (หีบไม้บรรจุกระสุนชนิดรัดลวดฯ และอื่นๆ) รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถเกราะ V-150 จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ แบบที่ ๑ จำนวน ๑๓,๕๐๐ แท่ง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุงยานยนต์สายสรรพาวุธแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด ๕ ตัน (A-FRAME) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบไฟฟ้าและอื่นๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
360 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ แบบ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๒๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๔๖ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อมระบบไฟฟ้า รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๑B จำนวน ๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๓ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ จำนวน ๑๗ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๔ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องทดสอบความต่อต้านพลังงานทำลาย (Plunger Test) จำนวน ๑ เครื่อง    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางนอก ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น และยางใน ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น จำนวน ๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม (สป. สาย ยย.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับช่วยผลิต ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๐๒ จำนวน ๒๑๗ นัด และ ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๕๑ จำนวน ๒๑๗ นัด (ท่อเหล็กเส้นกลม และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) จำ นวน ๓ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น 2628A (6X6) จำนวน ๓ คัน    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ รวม ๗๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบและอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำ นักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล.ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ M ๒๐๐ จำ นวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสำ หรับเครื่องพิมพ์ แบบ Inkjetฯ และอื่นๆ) รวม ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหาร ชนิดมีลวดลาย จำ นวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( FILTER AIR ๒๔๑๒๒ CARDBOARD ฯ และขดลวดทำ ความร้อน) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
384 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๒๕๙ คัน    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด ๑๒.๗ x ๑๐๘ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิงพร้อมข้อต่อสายกระสุน จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (ดอกแส้ทำความสะอาดรังเพลิง และอื่นๆ) รวม ๗๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M ๒๐๓ รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD 11 สำหรับทำเครื่องมือฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( แว่นตาป้องกันเศษโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC (SVUS00 - 59 -2832B QUICK EXHAUST 1/4 (วาล์วลม) และอื่นๆ รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑๓ ชนิดรถ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม (สป.สาย สพ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๒ สำหรับงานผลิตลำกล้องปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (Barrel Extension และอื่นๆ ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนงานผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( กระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด ๘๐ แกรม ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๑ รายการ ( ๘ ชนิดรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที เกล็ด จำนวน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล