ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิด ธรรมดา มีแกนเหล็ก M๘๕๕ (กล่องกระดาษบรรจุ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ และอื่นๆ) รวม ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิด
ธรรมดา มีแกนเหล็ก M๘๕๕ (กล่องกระดาษบรรจุ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ และอื่นๆ) รวม ๔๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มี
แกนเหล็ก M๘๕๕ (กล่องกระดาษบรรจุ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ และอื่นๆ) รวม ๔๒ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๓,๔๓๙,๕๓๙.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  พันเอก ภาณุ ป้านทอง
ตำแหน่ง  รองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ทำการแทน ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กร

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16933752071.zip