ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ


เรื่อง ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ
ด้วย คณะกรรมการกำหนดราคากลางเศษซากโลหะ มีความประสงค์จะหาราคากลางเศษซากโลหะ จำนวน ๓ รายการ เพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลางในการเสนอความต้องการแลกเปลี่ยนกับเศษซากโลหะ โดยมีรายละเอียดของเศษซากโลหะ ดังนี้
๑. เศษซากทองเหลือง จำนวน ๗๘,๖๖๒ กิโลกรัม
๒. เศษซากเหล็ก จำนวน ๑๕๖,๐๙๙ กิโลกรัม
๓. เศษซากโลหะผสม (หัวกระสุน) จำนวน ๑๓๐ กิโลกรัม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเศษซากโลหะ จึงขอให้ผู้ที่สนใจได้เสนอให้ข้อมูลราคาเศษซากโลหะ โดยขอให้จัดทำเอกสารตามแบบของท่านหรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบเสนอราคาเศษซากโลหะตามไฟล์ที่แนบ ส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเศษซากโลหะ ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ แผนกจัดหาที่ ๒ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือส่งเป็นโทรสารมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๔๑ – ๔๘๐๘ ภายในวันเวลาที่กำหนด


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15922061601.pdf
15922061602.pdf