ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 3 เมษายน ๒๕๖๓
เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กองทักบพ โดย กรมสรรพาวุธทหารบก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15948843411.pdf