ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง


กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะดำเนินการแลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ ชำรุด จำนวน ๑๑ รายการ รวม ๔,๔๖๗ เส้น ซึ่งในการนี้จะดำเนินการประเมินราคาโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ โรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๘ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ ดังนั้น จึงขอให้ท่านเข้าร่วมการประเมินราคาโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอให้เสนอราคาโครงยางนอกรถยนต์ชำรุดดังกล่าวตามแบบใบเสนอราคาโครงยางนอกรถยนต์ชำรุดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วนำส่งคืนแผนกจัดหาที่ ๑ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ แผนกจัดหาที่ ๑ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๕๓ ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๑๐๖๑ - ๘ ต่อ ๙๔๗๓๔ หรือ ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๘

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16031693161.pdf