ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอข้อมูลปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มิลลิเมตร


ตามเอกสารที่แนบ

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๖  เมษายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15562637351.pdf