ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วน สป..สาย ขส. จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามประกาศศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ซื้อชิ้นส่วน สป..สาย ขส. จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อชิ้นส่วน สป..สาย ขส. จำนวน ๓๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชานซ์ อินเตรอ์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๙๒๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ต.เชษฐา  ไร่ดี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๔  มกราคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15496115061.pdf