ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง สอบราคาแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตดเตอรี่ใหม่


กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะสอบราคาแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยนี้
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16569231011.pdf